Jabliano

Отиване към съдържанието

Главно меню

2 - Геоложко Проучване

ІІ. ГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ

УЧАСТЪК „СЕВЕР"
        Участък „Север" по десния бряг на р. Струма. Открит при прокарването на пътя Лобош
земен през 1912 г. и започнат за експлоатация през същата година. Добив ръчно с кирка и лопата в отделни частни парцели.
         Потребители /консуматори/ са „Порцелан” Радомир и „Каменина”Перник, а по-късно и „Изида” Елин Пелин. Количествата са били за няколко стотин тона.
      През 1947г. се национализират минно добивните предприятия. Потребностите от огнеупорни глини нарастват, ето защо се налага геолжко проучване. Първите проучвания са през 1959 г.от Ст.Трашлиев. По сериозни проучвания започват през август1962 год. от „Геоложки пручвания"
София с ръководител инж Хр.Каранов и инж.ария Георгиева до 1965 год.
Експлоатацията на участък „Север"е от „Средец"
София по открит начин, а в последствие подземно  от „Изомат” София /1958 г 1964 г./ От 1964 г е към „Ватия” с.Негушево Софийско.През 1979 г. се обособява като самостоятелно предприятие ДМП „ЖАБЛЯНО”с два участъка „Север” и „Юг”. Участък „Север”  приключва дейноста си след изчерпване на запасиш си прз1991 г.
Система на експлоатация
„Стълбова"
Извоз – в началото с ръчни колички вагонетки тип „Човка" и „Трудовашки", а впоследствие скреперен , гумена лента и с ел.вози.
Крепене
дървено  в последствие главните извозни  - с бетонни блокчета  суха зидария.

УЧАСТЪК „Юг”
Участъка се намира на левия бряг на р. Струма. Открити са осем глинести пласта,представени от пластични, керамични  и уплътнени огнеупорни глини.
Геоложкото проучване е извършено със сондажи, канави, траншеи и минни изработки
 шурфове, шахти, галерии, кладенци, комини и др.
Проучването е започнато през 1963 от Геоложко проучване”
 София  с ръководител Ат.Андреев и завършва през 1976 г. Изготвен е геоложки доклад с изчислени запаси и приет от ДКЗ през същата година. През следващата година е изготвен проект за подземен добив от „Нипроруда” София.
Капитално строителство за подземен „Временен” участък започва през 1977 г. Изпълнител е „Минстрой”
с.Божурище и завършва през 1981 г. Обособен е  участък за подземен добив през същата година към ДМП „Жабляно”.
Разкриващите хоризонти са три: хор.623
щолна, хор.650 и хор.672.
Система на разработване
„Стълбова” с добивни ленти.
Извоз
по хор.623 и хор.650 с батерийни ел.вози,по събирателните галерии със скрепери.
Крепене
разкриващите хоризонти с метал и суха зидария бетонни блокчета, а лентите и събирателните галерии с дървени рамки.
Проветрение
комбинирано
След изчерпване на разкритите запаси по проекта за подземен добив същият беше спрян през 2002 г. и се премина на открит добив по изготвения проект от 1999 г. в рамките на концесионните запаси от 2000 г.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню