Геология

Находище за огнеупорни глини „Жабляно" за добив на огнеупорни и керамични глини

І. ГЕОЛОГИЯ

Находището се намира в землището на с.Жабляно, община Земен,област Перник и е разделено от река Струма на „Жабляно-север” и „Жабляно-юг”.

        Генезиса е седиментен – в юрската формация над триаските доломитизирани варовици.

        Структурата на находището е брахиантиклинална, наречена от Ростислав Береговой жаблянска антиклинала върхът на която се намира над коритото на р.Струма и през различните геоложки времена е изнесен от реката.

         Размери на антиклиналата дължина 4-5 км., ширина около 1,5 км. Напречно на оста е пресечена от р. Струма.

         Мантията на антиклиналата е изградена от юрски /лиаски/ седименти сред които е и продуктивната зона, представена от пясъчници,алевролити, кварцит и глини. Мощността на продуктивния хоризонт е около 135 м.

         Установени са осем основни глинести пласта номерирани по реда на образуването им.

         Глините се делят на керамични, пластични и уплътнени /непоемащи вода/.Обемното им тегли е 2.2

         Средният химичен състав е:

  1. Съдържание на АL2O3+TiO2 –   26  %
  2. Съдържание на Fe2O3 не повече от –  2,3 %
  3. Огнеупорност – 16500
  4. съдържание на влага не повече от –  16 %
  5. Загуба при накаляване не повече от –  12 %

ІІ. ГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ

УЧАСТЪК „СЕВЕР”

        Участък „Север” по десния бряг на р. Струма. Открит при прокарването на пътя Лобош – земен през 1912 г. и започнат за експлоатация през същата година. Добив ръчно с кирка и лопата в отделни частни парцели.

         Потребители /консуматори/ са „Порцелан” Радомир и „Каменина”Перник, а по-късно и „Изида” Елин Пелин. Количествата са били за няколко стотин тона.

      През 1947г. се национализират минно добивните предприятия. Потребностите от огнеупорни глини нарастват, ето защо се налага геолжко проучване. Първите проучвания са през 1959 г.от Ст.Трашлиев. 

По сериозни проучвания започват през август1962 год. от „Геоложки пручвания” – София с ръководител инж Хр.Каранов и инж.ария Георгиева до 1965 год.

Експлоатацията на участък „Север”е от „Средец” – София по открит начин, а в последствие подземно  от „Изомат” – София /1958 г – 1964 г./ От 1964 г е към „Ватия” – с.Негушево Софийско.През 1979 г. се обособява като самостоятелно предприятие ДМП „ЖАБЛЯНО”с два участъка – „Север” и „Юг”. Участък „Север”  приключва дейноста си след изчерпване на запасиш си прз1991 г.

Система на експлоатация –„Стълбова”

Извоз – в началото с ръчни колички вагонетки тип „Човка” и „Трудовашки”, а впоследствие скреперен , гумена лента и с ел.вози.

Крепене – дървено  в последствие главните извозни  – с бетонни блокчета  суха зидария

УЧАСТЪК „Юг”

Участъка се намира на левия бряг на р. Струма. Открити са осем глинести пласта,представени от пластични, керамични  и уплътнени огнеупорни глини.

Геоложкото проучване е извършено със сондажи, канави, траншеи и минни изработки –  шурфове, шахти, галерии, кладенци, комини и др.

Проучването е започнато през 1963 от Геоложко проучване” –  София  с ръководител Ат.Андреев и завършва през 1976 г. Изготвен е геоложки доклад с изчислени запаси и приет от ДКЗ през същата година. През следващата година е изготвен проект за подземен добив от „Нипроруда” – София.

Капитално строителство за подземен „Временен” участък започва през 1977 г. Изпълнител е „Минстрой” – с.Божурище и завършва през 1981 г. Обособен е  участък за подземен добив през същата година към ДМП „Жабляно”.

Разкриващите хоризонти са три: хор.623 – щолна, хор.650 и хор.672.

Система на разработване – „Стълбова” с добивни ленти.

Извоз – по хор.623 и хор.650 с батерийни ел.вози,по събирателните галерии със скрепери.

Крепене – разкриващите хоризонти с метал и суха зидария бетонни блокчета, а лентите и събирателните галерии с дървени рамки.

Проветрение – комбинирано

След изчерпване на разкритите запаси по проекта за подземен добив същият беше спрян през 2002 г. и се премина на открит добив по изготвения проект от 1999 г. в рамките на концесионните запаси от 2000 г.